2015-2019 dönemi İçişleri Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Bilgi toplumuna geçiş sürecinin yaşandığı günümüz dünyasında, bu değişime bağlı olarak toplumların ve bireylerin ihtiyaç ve talepleri büyük bir hızla değişmektedir. Bu talep ve ihtiyaçların en az maliyetle, en kaliteli biçimde vatandaşlara sunulması kamu yönetiminin birinci önceliği haline gelmiştir. Bu hizmetlerin önceden belirlenen stratejik hedef ve planlar dâhilinde yürütülmesi büyük önem taşımaktadır.

  Hükümetimiz, kamu hizmetlerinin vatandaşlarımızın beklentilerine en uygun şekilde sunulması, kamu yönetiminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla stratejik yönetim modelini kararlılıkla uygulamaktadır.

  Bu yönetim yaklaşımı, kamu kurum ve kuruluşlarının hazırladıkları stratejik planlarda açık bir şekilde görülmektedir. Yeniliklere açık, planlı düşünme ve hareket etme kabiliyeti yüksek bir Bakanlık olarak İkinci Stratejik Planımızı hazırladık. Bu plan, stratejik yönetim modelinin bir bütün olarak benimsenmesi için önümüzdeki beş yıllık dönemde en önemli rehberimiz olacaktır.

  81 İl Valiliği, kaymakamlıklar, yerel yönetimler ve katılımcılık anlayışı çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin azami düzeyde yansıtıldığı Planımızda, vatandaşlara sunduğumuz hizmetlerin hızını ve kalitesini yükseltecek, halkımızın hizmetlere erişimini kolaylaştıracak çok sayıda hedefe yer verilmiştir.
  2010-2014 Stratejik Planı’nda olduğu gibi 2015-2019 Stratejik Planı’nda da, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri, onların memnuniyetini esas alarak, yerinde ve kaliteli bir şekilde sunmak temel ilke olarak benimsenmiştir.
  Stratejik Planımız, Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak bir anlayışla hazırlanmıştır. Bakanlığımızın beş yıllık geleceğine yön verecek olan İkinci Stratejik Planımızın hazırlanmasında emeği geçen tüm Bakanlık mensuplarına ve katkıda bulunan diğer kurum ve kuruluşların çalışanlarına teşekkür ediyor, Planın ülkemiz ve vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum.

  Efkan ALA

  İçişleri Bakanı

 • A1- İç güvenlik, göç ve sınır yönetimi hizmetlerinin insan hakları çerçevesinde etkinleştirilmesi ile güven ve huzur ortamını sağlamak

  A2- Mülki ve mahalli idarelerin sunduğu hizmetlerde hız ve kaliteyi artırmak

  A3- Sivil toplum faaliyetlerini desteklemek

  A4- Hizmet sunumunda bilgi teknolojilerini etkin, verimli ve güvenli olarak kullanmak

  A5- Bakanlık hizmetlerinde hız ve kaliteyi artırmak

 • H1.1- Terörizm, örgütlü suçlar, siber suçlar ve kaçakçılıkla mücadele konularında ulusal ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek

  H1.2- Entegre Sınır Yönetimi anlayışı çerçevesinde kurumlararası işbirliğine dayalı ve teknolojik gözetleme altyapısı ile güçlendirilmiş etkin bir sınır güvenliği sistemi oluşturmak

  H1.3- Güvenlik kaygılarıyla göç etmiş kişilerin yaşadıkları yerlere uyumlarını artırmak ve geri dönmek isteyenlere sürdürülebilir yaşam koşulları oluşturmak

  H1.4- İnsan hakları alanındaki standartların yükseltilmesini ve uluslararası standartlara uygun politikalar geliştirilmesini sağlamak

  H2.1- Mahalli idarelerin mali kapasitesini artırmak

  H2.2- Mahalli idarelerin kurumsal kapasitesini geliştirmek, hizmet standartlarını belirlemek, demokratik yönetim ve hesap verilebilirliği geliştirmek

  H2.3- Yeni büyükşehir belediye modelinin uygulamasının takibi ve uygulanabilirliğini sağlamaya yönelik çalışma yapmak

  H2.4- Acil çağrı hizmetlerini ülke genelinde tek numara (112) altında etkin ve verimli şekilde yürütmek

  H2.5- Valilik ve Kaymakamlıkların fiziki ortamlarını iyileştirerek, çalışan memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak

  H3.1- Sivil oluşumlara hizmet veren kurumsal yapıyı güçlendirmek ve yeniden teşkilatlandırmak

  H3.2- Sivil oluşumların katılımcı, güçlü, dinamik, şeffaf ve hesap verebilir olmasını sağlamak

  H.4.1- Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin sunumunda bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak

  H.4.2- Bakanlık iş ve işlem süreçlerinin elektronik ortamda etkin ve güvenli bir şekilde yürütülmesini yaygınlaştırmak

  H.5.1- Bakanlığın beşeri kapasitesini artırmak

  H.5.2- Bakanlık fiziki ortamlarını iyileştirmek, çalışan memnuniyetinin artırılmasını amaçlayan destek hizmetlerini geliştirmek

  H.5.3- Daha etkin bir teşkilat yapısını gerçekleştirmek için mevzuat çalışması yapmak

  H.5.4- Stratejik yönetim sisteminin uygulama kapasitesini artırmak

  H.5.5- Bakanlık faaliyetlerinin tanıtımında etkinliği sağlamak ve Bakanlığın imajını geliştirmek

  H.5.6- Bakanlığın görev alanına giren konularda, diğer ülkeler, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkileri geliştirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]