2014-2018 dönemi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 1986 yılından beri devletin ekonomik alandaki “işletmecilik” rolünün sonlandırılmasına yönelik faaliyet yürüten İdaremizin iş ve işlemlerindeki temel hareket noktası, 5018 sayılı Kanun’un yerleştirmeye çalıştığı açıklık, şeffaflık, verimlilik ve hesap verebilirlik ilkeleri olmuştur.

  Özelleştirme uygulamalarıyla, orta ve uzun vadede devletin ekonomideki rolünün en aza indirilmesi, rekabete dayalı piyasa ekonomisinin oluşturulması, devlet bütçesi üzerindeki finansman yükünün azaltılması, sermaye piyasasının geliştirilmesi, atıl tasarrufların ekonomiye kazandırılması, oluşacak rekabet ortamı ile hizmet kalitesinin artırılması, hizmet ve mal fiyatının ucuzlaması, üretim ve istihdamın artırılması amaçlanmaktadır.

  İdaremiz tarafından yürütülen faaliyetlerle bu amaçları elde etme hedefi güdülürken, portföyde bulunan kurum/kuruluş ya da varlık ihalelerinde en iyi fiyatı bulmaya odaklanılmaktadır.2003 yılının başından itibaren özelleştirme alanında yeni bir döneme girilmiştir. Neticede son on yıl içinde, yirmi yılı aşkın süredir özelleştirme programında bulunan Türk Telekom, Tüpraş, Erdemir, Petkim, Tekel, TEDAŞ, vb. birçok kuruluşun özelleştirme işlemi başarıyla gerçekleştirilmiştir.

  Özelleştirme uygulamalarında gösterilen istikrar, şeffaflık ve açık rekabet ortamı, yerli ve yabancı yatırımcıların güvenini artıran en önemli unsurlar haline gelmiştir. Oluşan güven ortamı, özelleştirme ihalelerine olan talebi ve beraberinde bedel artışını da getirmiştir.

  Özellikle 2009-2013 dönemini kapsayan ilk plan döneminde elde edilen başarılı uygulamalar, 2014-2018 dönemini kapsayacak olan önümüzdeki dönem uygulamalarına ışık tutacaktır.Katılımcı bir anlayış içerisinde hazırlanan Başkanlığımız 2014-2018 dönemi stratejik planı çalışmalarına katkıda bulunan İdare mensuplarına ve bütün paydaşlara teşekkür ediyor, planın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

 • A1. ÖYK’ya öneri sunmak ve ÖYK kararlarını uygulamak

  A2. İdarenin güçlü kurumsal yapısını sürdürmek ve sürekli gelişim içinde olmak

 • H1.1- Ülke ekonomisinin etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik özelleştirme politikaları üretilecek,
  programdaki kuruluş ve varlıklar öngörülen takvim doğrultusunda özelleştirilecektir.

  H1.2- Özelleştirme ihaleleri şeffaf ve açık olarak gerçekleştirilecektir.

  H1.3- Paydaşlarla etkileşim sürekli kılınacaktır.

  H2.1- İdarenin insan kaynakları yönetimi bilimsel ilkeler doğrultusunda etkin ve verimli kılınacaktır

  H2.2- Bilişim teknolojisinin sürekliliği sağlanacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]