2015-2019 dönemi Amasya Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Amasya; pek çok medeniyete beşiklik etmiş, tarihin her döneminde kültür, sanat ve bilimsel faaliyetleri ile öne çıkmış uygarlık merkezi bir şehir. Türk tarihi açısından ise Selçuklu’dan, Osmanlı’ya ve Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda toparlanmanın ve milli mücadele hamurunun yoğrulduğu önemli bir merkez. Bugün de gücünü adeta sırtını dayadığı Harşena dağından, yetiştirdiği tarihe yön veren Şehzadelerden, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının "Milletin İstiklâlini Yine Milletin Azim ve Kararı Kurtaracaktır" sözüyle ateşledikleri Milli Mücadele destanından alıyor.

  Tarihten devralınan bu mirasın ve gücün kuşaktan kuşağa daha da güçlendirmiş olarak aktarılmasından birinci derecede sorumlu kurumların başında “İdeal Üniversiteler” gelmektedir. Çünkü tarihin her döneminde ideal üniversiteler, toplumların önünü açan, onların ufuk çizgilerini belirleyen, öncelikli olarak bulundukları bölge insanına, ülkeye ve evrensel anlamda tüm insanlığa artı değer katmak için bilimsel veriler ışığında çalışan en seçkin eğitim kurumları olmuştur.

  Bugün de Amasya Üniversitesi, “Amasya'nın tarihte yerine getirdiği misyonu ve sorumluluğu ile ülkemizin çağdaş, dünyada öncü ve önder olması için, araştırma, öğrenme, sağlık ve eğitim ihtiyacına evrensel, bilimsel ve etik değerlerden ödün vermeden hizmet edecek, ülke ekonomisine, sağlığa, sanata ve kültüre katkıda bulunacak, aydın insanlar yetiştiren örnek bir üniversite olma yolunda” emin adımlarla ilerlemektedir. Bu yolculukta dönüşüm ve yeniden yapılanma çalışmasının en önemli halkasını stratejik planlama çalışması oluşturmaktadır.

  2015-2019 Dönemi Stratejik Planımız, önümüzdeki beş yılda yapmayı hedeflediğimiz temel faaliyetlerin ve hayata geçirmeyi hedeflediğimiz projelerin yol haritası niteliğindedir. Stratejik plan hazırlık sürecine Amasya Üniversitesi ailesi ve dış paydaşlarımız aktif katkı ve destek vermiştir. Başta stratejik planlama kurulu üyeleri olmak üzere, emeği geçen herkese en samimi teşekkürlerimi sunarım.

  Üniversitemizin başarı çizgisini yükseltmesi ve stratejik planımızın hedeflerine ulaşması iç ve dış paydaşlarımızın desteği ve katılımı ile mümkün olacaktır. Tüm paydaşlarımızı 2015-2019 Stratejik Planı uygulamalarını izlemeye ve aktif olarak desteklemeye davet ediyorum.

  En iyi dilek, sevgi ve saygılarımla.

                                                                                                    Prof. Dr. Metin ORBAY

                                                                                                                     Rektör               

 • A1- Altyapı ve kaynakların geliştirilmesini sağlayarak eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak

  A2- Akademik ve idari personelin motivasyonunu ve sürekli gelişimini sağlamak

  A3- Bilimsel araştırma geliştirme ve yayın faaliyetlerini artırmak ve teşvik etmek

  A4- Öğrenci odaklı eğitim sistemi ile öğrencilerin başarılarını ve motivasyonlarını artırmak

  A5- Bölgenin ve ülkenin bilimsel, kültürel, ekonomik ve sosyal yönden gelişmesini sağlamak

 • H1.1- Eğitim ve öğretime yönelik teknolojik altyapı ve donanımı geliştirmek

  H1.2- Eğitim-öğretimin niteliğini geliştirmek

  H1.3- Disiplinler arası eğitimin niteliksel ve niceliksel olarak geliştirilmesi

  H1.4- Bölge ve ülke genelinde uzman personele gereksinim olan alanlarla ilgili yeni bölümlerin ve mevcut bölümler bünyesinde ihtiyaç duyulan yeni programların açılması

  H1.5- Mevcut ve yeni yerleşke alanlarına yapılacak yatırımların artırılması

  H1.6- Yabancı dil eğitiminin yaygınlaştırılması

  H2.1- Yaşam boyu eğitim programlarının güçlendirilerek akademik personelin kendini geliştirmesini sağlamak

  H2.2- İdari personelin mesleki alanda kendilerini geliştirmelerini sağlayacak ortamların oluşturulması

  H2.3- Akademik ve idari personelin motivasyonlarını sağlamak

  H3.1- Bilimsel araştırmaların nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesini sağlamak

  H3.2- Üniversitemizdeki bilimsel yayın faaliyetlerinin geliştirilmesi

  H4.1- Eğitim-öğretime ilişkin bilimsel ve kültürel faaliyetlerin arttırılması

  H4.2- Üniversitemizde eğitim-öğretim hizmeti gören öğrencilerin niteliğini artırmak

  H4.3- Yurtiçi ve yurtdışı öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısının artırılması

  H4.4- Öğrencilerin mesleki alanda kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar yaratmak

  H4.5- Engelli öğrencilerin de Üniversitemizi tercih etmelerini sağlamak

  H4.6- Öğrencilere yönelik eğitime yardımcı hizmetlerin niteliksel ve niceliksel olarak arttırılması

  H4.7- Sosyal ve sportif etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen etkinliklere destek vermek

  H4.8- Mezunlarla iletişim ve işbirliği içerisinde olmak

  H5.1- Üniversitemizin dış paydaşlarla işbirliğini arttırmak

  H5.2- Çevreye duyarlı bir yönetim anlayışı geliştirilerek bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]