2015-2019 dönemi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Erzincan Üniversitesinin Değerli Paydaşları,
  Doğal güzelliklerin ve çeşitli medeniyetlerin kesiştiği ve derin bir kültüre sahip Yukarı Fırat Havzasında bulunan Erzincan Üniversitesi, Cumhuriyetimizin temel ilkelerine bağlı, aklın ve bilimin üstünlüğünü kabul eden, çağdaş uygarlık ilkelerini benimsemiş, araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde yarışabilir bilgiye, beceriye sahip, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, ahlaklı bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir.
  Hedefin başarıya dönüşmesi, başarının da değişen ve gelişen şartlara ayak uydurarak devamı için stratejik planlamanın bir zorunluluk olduğu bilincinden hareketle; bu planlamada, kurumun kendi özgörev (misyon), özülkü (vizyon) ve hedeflerini belirleyerek bu hedeflere nasıl ulaşılabileceğine dair performans göstergelerini saptaması, kurumların, hem işleyişte hem de sonuçların kontrolünde özdenetime sahip olmasını beraberinde getirdiği gibi, bütçenin saptanan performans göstergeleri doğrultusunda planlanmasını da sağlamaktadır.
  Erzincan Üniversitesi II. Dönem Stratejik Planı (2015–2019) ve buna bağlı performans göstergeleri, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te belirlenen genel çerçeveye göre hazırlanmıştır.
  Bu çalışmayla önce üniversitemizin şu anki durumu saptanmış, sonra özülkü ve özgörevimize göre yol haritası çizilmiştir.
  Üniversitemiz, her mali yılın sonunda yapacağı izleme toplantılarıyla stratejik planının gerçekleşmesini takip edecek ve gerektiğinde sonraki dönem için revize çalışmalarını yapacaktır.
  Erzincan Üniversitesi 2015–2019 Stratejik Planı, akademik ve idari kadromuzun, öğrencilerimizin ve diğer bütün paydaşlarımızın uygulama aşamasına aktif katılımıyla kurumumuzu başarıya taşıyacaktır. Değerli paydaşlarımızın inancı ve desteği ile oluşacak sinerji ile “Anadolu’da Bir Dünya Üniversitesi” oluşturacağımıza olan inancım tamdır.
                                  

                                                                                                Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU
                                                                                                            Rektör

 • A1. Eğitim ve öğretim kalitesini geliştirmek

  A2. Bilimsel çalışmaların ve projelerin nicelik ve niteliğini artırmak

  A3. Bilginin üretilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlayarak toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak

  A4. Kurumsallaşmayı sağlayarak şeffaf ve sürdürülebilir bir kurum kültürü oluşturmak

  A5. Paydaşlarımızla olan ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek

 • H1.1- Hizmet binalarının ve altyapının nicelik ve niteliğini artırmak

  H1.2- Bilgi teknolojileri ve kaynaklarının (bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb) yeterliliğini artırmak

  H1.3- Yeni öğrenciler için programların bilgilendirme amaçlı faaliyet sayısını artırmak

  H1.4- Uzaktan eğitim imkânlarını artırmak

  H1.5- Yaşam boyu öğrenim faaliyetlerini artırmak

  H1.6- Akademik personelin memnuniyetini artırmak

  H1.7- Öğrenci memnuniyetini artırmak

  H2.1-Araştırma ve geliştirme çalışmalarını ulusal ve uluslararası boyutta artırmak

  H3.1- Kurum tarafından düzenlenen topluma yönelik ulusal ve uluslararası konferans, seminer, panel, proje vb. faaliyetlerin sayısını artırmak

  H3.2- Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri artırmak

  H3.3- Araştırma ve Uygulama hastanesinin verdiği hizmetlerin geliştirilmesi ve verimliliğinin artırılması

  H3.4- Kültürel, sosyal ve spor ile ilgili hizmetlerin yeterliliğini artırmak

  H3.5- Döner sermaye ile ilgili hizmetlerin sayısını artırmak

  H4.1- Üniversitenin kurumsal niteliklerini arttırmak

  H4.2- Basın ve halkla ilişkiler hizmetlerini artırmak

  H4.3- İdari personelin memnuniyetini artırmak

  H5.1- Üniversite adaylarına yönelik tanıtım çalışmalarını artırmak

  H5.2- Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliğini sağlamak

  H5.2- Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstriyel kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkileri geliştirmek

  H5.3- Kurum dışı işbirliklerini geliştirmek

  H5.4- Uluslararası ilişkilerin etkinliğini arttırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]