2015-2019 dönemi Balıkesir Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversitelerin ülkelerin gelişiminde anahtar rollere sahip kurumlar olduğu herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bu nedenle üniversitelerin gelişimi, ülkelerin teknik, ekonomik ve sosyal gelişimini tetiklemektedir. Dolayısıyla günümüzün bilgi temelli ekonomisinde üniversitelerin oynadığı rol, geçmişe göre daha fazla öneme sahiptir.Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında ulaşılmak istenen bilimsel ve teknolojik seviyenin sınırlarının belirlenmeye çalışıldığı “Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları: 2003-2023 Strateji Belgesi”nde belirtildiği gibi araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin en önemli bileşenini üniversiteler oluşturmaktadır.

  Balıkesir Üniversitesi olarak paylaşmış olduğumuz 2023 vizyonuna ulaşmada üstlendiğimiz görev; “Başta Balıkesir olmak üzere ülkemizin gelişmişlik düzeyi ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamak ve toplumsal değerlere bağlı, insan haklarına saygılı, bilgi ve teknoloji üreten, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı bireyler yetiştirmektir”. Bu görevi gerçekleştirmek için kendimizi gelecekte “Uluslararası standartlarda eğitimöğretim kalitesi, bilimsel üretimi ve üniversite-kent-sanayi işbirliğini sağlamış, tercih edilen bir üniversite” olarak görmek istiyoruz.

  Öngörülen geleceğe ulaşmanın ilk adımını planlama çalışmalarının oluşturduğu düşüncesinden hareketle, üniversite olarak 2006 yılından itibaren stratejik planlama çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Stratejik planlama çalışmalarını kanuni bir gereklilik olmaktan ziyade ortak geleceğimizi yaratma çabası olarak görüyor ve önemsiyoruz. Bir öncekinden daha iyiye ulaşma düşüncesi ile 2015-2019 yılları arasındaki stratejik amaç, hedef ve faaliyetlerimizi içeren üçüncü stratejik planımızı hazırlamış bulunmaktayız. Bizlere destek vererek ortak aklı oluşturan tüm paydaşlarımıza, geleceğimize katkıda bulundukları için teşekkür ederim.

  Prof. Dr. Mahir ALKAN
  Rektör

 • A1- Bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin iyileştirilmesi

  A2- Eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması

  A3- Finansal kaynakların artırılması

  A4- Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi

  A5- Üniversite-sanayi-kent işbirliği

  A6- Üniversite tanınırlığının artırılması

  A7- Üniversite tanınırlığının artırılması

 • H1.1- Bilimsel yayınların sayısını ve niteliğini artırmak

  H1.2- Kalkınma Bakanlığı, Tubitak, COST, AB vb yurt içi Ve yurt dışı destekli projeler gerçekleştirmek

  H1.3- Araştırma alt yapısını güçlendirmek

  H2.1- Eğitim-öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi

  H2.2- Kütüphane kaynaklarının zenginleştirilmesi

  H2.3- Üniversitenin fiziki imkânlarının iyileştirilmesi

  H3.1- Döner sermaye işletmesi gelirlerinin plan dönemi boyunca artırılması

  H3.2- Kira gelirlerinin plan dönemi boyunca artırılması

  H3.3- Plan dönemi boyunca Üniversite bütçesinde özgelirin payının en az %20 olması

  H4.1- Sağlık hizmeti niteliğinin artırılması

  H4.2- Kampüs alanı içinde sağlık hizmetlerine yönelik sosyal olanakların artırılması

  H5.1- Sanayi ile işbirliğinin geliştirilmesi

  H5.2- Bölgede tarım, hayvancılık ve turizmin geliştirilmesine katkıda bulunulması

  H5.3- Balıkesir ilinin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak

  H6.1- Üniversitenin ulusal Ve uluslararası tanınırlığının artırılması

  H6.2- Üniversitenin tercih edilebilirliğinin artırılması

  H6.3- Basın Ve halkla ilişkiler etkinliğinin artırılması

  H7.1- Üniversitenin bütün birimleri için kurumsal aidiyet düzeyinin artırılması

  H7.2- Üniversite faaliyetlerinin tüm paydaşlarla paylaşılması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]