2011 Yılı Programı
Dönem: 2011-2011

Yüksek Planlama Kurulunun 11/10/2010 tarihli ve 2010/29 sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu‟na sunulan ekli “2011 Yılı Programı” ile “2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Karar”ın kabulü; 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu‟nca 12/10/2010 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.