Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

Kurum misyonu

İşsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması maksadıyla insanı esas alan bir yaklaşımla kapsa-yıcı istihdam politikaları geliştirmek, etkin bir işgücü piyasası bilgi sistemi aracılığıyla piyasanın ihtiyaçlarını tespit edip bu doğrultuda işgücü arz ve talebini eşleştirmek ve istihdama erişimi kolaylaştırmak, işsizlikle mücadelede etkin tedbirler geliştirmek ve işgücünün mesleki beceri ve tecrübesinin geliştirilmesine katkı sunarak istihdam edilebilirliği artırmak, işini kaybedenlere geçici gelir desteği sağlamak ve istihdama ilişkin tedbirleri sosyal diyalog içerisinde geliştirmek ve gerçekleştirmek

Kurum vizyonu

İşgücü piyasası politikalarının belirlenmesine ve uygulanmasına öncülük eden, işsizlikle müca-delede etkin, yenilikçi, akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı tedbirlerle istihdamı koruyucu ve artı-rıcı kamu istihdam hizmetlerinin sunulmasında lider kurum olmak

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Pek çok alanda sınırların ortadan kalktığı ve ülkemiz ekonomisinin de öncü aktörlerden biri olduğu günümüz dünyasında politika yapma ve strateji belirleme süreçlerinin yeni bir yönetim anlayışı ile şekillendirilmesi ihtiyacına istinaden hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kamu kaynaklarının optimum seviyede değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

  Küresel rekabetin ve ekonomik savaşların yoğun olarak yaşandığı bu ortamda Türkiye’nin temel misyonu insana ve insanlığa değer katacak büyüme ve kalkınma stratejilerinin geliştirilmesi olmuştur.

  Türkiye ekonomisi 2017 yılında yüzde 7,4’lük büyüme oranı ile hem Avrupa’ya hem de bütün dünyaya örnek bir başarı elde etmiştir. Bu başarının önemli bir bileşeni ise istihdamda sağlanan yüksek oranlı artış olmuştur. Ülkemizde yaşanan büyüme ve sağlanan yüksek oranlı istihdam ile toplumumuzun daha müreffeh bir seviyeye ulaştırılması hedefinde önemli bir ilerleme kaydedilmiştir.

  Bakanlığımız toplumumuzun her bir ferdine, insana yakışır bir hayat sunacak geliri elde etmelerine imkân sağlayacak istihdam alanlarının oluşturulması ve üretken aile yapısının korunması hedefleri için politikalar üretmekte ve uygulamaktadır.

  2017 Yılında Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde hayata geçirilen Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği ile küresel bir sorun olan işsizlikle mücadele konusuna yerli çözümler geliştirdik. İşgücü piyasasının ihtiyaçları ile uyumlu bütüncül politika ve destekleri hayata geçirdik. 2018 yılında Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği’nin ikinci fazında daha büyük istihdam hedefleri için daha güçlü destekler sağladık.

  Başta kadınlar, gençler, engelliler, sosyal yardım alanlar olmak üzere işgücümüzün sürdürülebilir istihdama kazandırılması için İŞKUR aracılığıyla uyguladığımız aktif işgücü programlarımıza erişimi artırdık. Programlarımızı işverenlerimizin beklentilerine göre yeniden şekillendirdik.

  İş-aile hayatı uyumu gözeterek toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir yaklaşımla kadınların işgücü piyasasında ve istihdamda görünürlüğünün artırılmasına yönelik destekleri hayata geçirdik. İŞKUR olarak gençlerin eğitimden iş hayatına geçişlerini desteklemek ve bu süreci hızlandırmak adına üniversite ve işverenlerle iş birliği halinde işgücüne tecrübe kazandırma programlarımıza yönelimi artıracak ilave tedbirler geliştirdik. Geleceğin mesleklerinde işgücümüzün yetiştirilmesini çeşitli araçlarla destekledik.

  Engelli bireylerin, toplumsal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için bakım, eğitim, istihdam hizmetlerini güçlendirdik.

  Hiç şüphesiz bundan önceki dönemde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ülkemizin kamu istihdam kurumu olan İŞKUR ülkemizin değişimde öncü Kurumlarından biri olacaktır. İşgücü piyasasının ihtiyaç ve sorunlarını vizyoner bir yaklaşımla ele alacak ve çözümler geliştirecek potansiyele fazlasıyla sahiptir.

  Bu inançla, 2019-2023 İŞKUR Stratejik Planı’nın üreten aileler ve istihdamla büyüyen bir Türkiye’nin inşası sürecine önemli katkılar sağlamasını temenni ederim.

  Bu planın hazırlanmasında emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dilerim.

  Zehra Zümrüt ŞELÇUK
  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

 • A1- İşe yerleştirme hizmetlerini işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek

  A2- İşgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda kalıcı istihdam için nitelikli danışmanlık hizmetleri geliştirmek

  A3- İşgücünün istihdam edilebilirliğine yönelik aktif işgücü hizmetlerini geliştirmek

  A4- Pasif istihdam programlarını daha etkili sosyal koruma sağlayacak şekilde uygulamak

  A5- Sunulan hizmetlerin daha etkin yürütülebilmesi için kurumsal kapasiteyi güçlendirmek

 • H1.1- Plan döneminde özel sektörde işe yerleştirilen kişi sayısını bir önceki yıl hedefinin %5’i oranında artırmak.

  H1.2- Özel politika gerektiren grupların istihdamını artırmak

  H1.3- Her yıl işgücü piyasası araştırmaları yapmak ve sonuçlarını ulusal, yerel ve sektörel bazlı yayım-lamak

  H1.4- Her yıl açık iş istatistikleri araştırması yapmak

  H1.5- Mesleklerin iş analizini yaparak beceri envanteri çıkarmak ve bu envanteri kullanan eşleştirme sistemi oluşturmak

  H2.1- Öğrencilere etkili iş ve meslek danışmanlığı hizmeti vermek

  H2.2- İş arayanların kalıcı istihdamını sağlamak için etkili iş ve meslek danışmanlığı hizmeti vermek

  H2.3- İşveren danışmanlığı hizmetlerini geliştirmek

  H2.4- İş arayanlara daha nitelikli danışmanlık hizmeti sunulabilmesi maksadıyla İş Kulüplerinin sayısını ve yararlanıcı sayısını artırmak

  H2.5- Profil Temelli Danışmanlık Hizmetleriyle branşlaşmış hizmet sunumunu geliştirmek maksadıyla İş ve Meslek Danışmanlarının niteliklerini arttıracak hizmet içi eğitimler düzenlemek

  H3.1- Plan döneminde düzenlenen işbaşı eğitim programı katılımcı sayısını bir önceki yıl hedefinin %5’i oranında artırmak

  H3.2- Plan döneminde düzenlenen mesleki eğitim kursiyer sayısını bir önceki yıl hedefinin %5’i oranında artırmak

  H3.3- Dijital dönüşümün ortaya çıkardığı yeni meslek alanlarında, öncelikli sektörlerin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip işgücünün yetiştirilmesine yönelik kurs ve programlar düzenlemek

  H3.4- Engellilerin işgücüne katılımını ve istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla aktif işgücü piyasası programları uygulamak, bu kapsamda yeni mesleki eğitim yöntemleri geliştirmek

  H4.1- Pasif istihdam programlarının etkinleştirilmesi maksadıyla hak kazanma şartları, ödeme miktarı ve süresine ilişkin, özel politika gerektiren grupları da dikkate alarak, çalışmalar yapmak

  H4.2- Pasif istihdam programlarına başvuru sürecini kolaylaştırmak ve bu başvuruların sonuçlanma sürelerini kısaltmak

  H5.1- Kurum hizmetlerinin tanınırlığını/farkındalığını artırmak

  H5.2- Kurumun teknolojik ve fiziki alt yapısını geliştirmek

  H5.3- Avrupa Birliği, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek, karşılıklı öğrenme ve gelişim platformlarını etkin şekilde kullanmak

  H5.4- Stratejik yönetim kapasitesini geliştirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kurum ile iletişim

http://www.iskur.gov.tr/

Görüşlerinizi bizimle paylaşın

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları ile ilgili görüşünüzü kurumun ilgili birimine iletebilirsiniz.

Hızlı Erişim

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Mahalli İdareler]

[KİT'ler]